เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนำสิ่งมีชีวิตมาทำกระบวนการไปใช้ในระบบพัฒนา หรือการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ อาทิ ของหมักดอง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปุ๋ย และในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ อาหาร หรือ เกษตรกรรม กระบวนการนี้ทำเพื่อให้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น
ประโยชน์ของชีวภาพ
1.ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
2.ช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรลดลง
3.ช่วยให้อาหารเก็บได้นานยิ่งขึ้น เป็นการถนอมอาหารโดยใช้วิธีธรรมชาติ
4.เป็นการช่วยให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆดีขึ้น
5.ช่วยสร้างพันธุ์พืชใหม่ๆที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง
6.ทำให้อาหารมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อมนุษย์มากขึ้น
7.ทำให้มีการคิดค้นยาใหม่ๆหรือวัคซีนที่ดี ที่สามารถช่วยต้านโรคต่างๆได้มากขึ้นเพื่อให้สุขภาพของทุกคนนั้นดีขึ้น มีอายุที่ยืนยาว