Monthly Archive:: December 2017

จับตาเทรนเทคโนโลยี เปลี่ยนยุคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทต่อชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความก้าวหน้า รวดเร็ว และเที่ยงตรง ทำให้เทคโนโลยีมีความหลากหลายและเริ่มเป็นที่จับตามอง เพราะเทคโนโลยีนั้นจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต ซึ่งมีการทำสำรวจรูปแบบเทคโนโลยีกว่า 150 แบบทั่วโลกจากกลุ่มพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคตอีก 3-7 ปีข้างหน้า 1.ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) Ai เรียกง่ายๆ คือ คอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆนั้นด้วยเหตุและผล จนสามารถตอบโต้การสนทนาได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถจดจำเรื่องที่ผ่านมาเป็นบทเรียนได้ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบเพราะนำไปใช้งานของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการบริหารในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงบางส่วนของเทคโนโลยี 2.โลกเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR) AR เทคโนโลยีโลกกึ่งเสมือนจริง ด้วยรูปแบบเทคโนโลยีการมองเห็นกับโลกของความเป็นจริงมาเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการซ้อนเทคโนโลยีกับการมองเห็นมนุษย์แบบปกติ เช่น การออกกำลังกายในลู่วิ่ง เมื่อสวมแว่น

เทคโนโลยีเว็บ

ในยุคนี้เว็บไซต์มีความจำเป็นและความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เพราะทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร ใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร ใช้กระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แชร์ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเหมือนเป็นการให้ข้อมูลฝ่ายเดียว ในปัจจุบันเว็บไซต์มีรูปแบบมากมายแตกต่างกันไป และได้ถูกพัฒนารูปแบบการใช้งานให้ดีกว่าเดิม เช่น การโต้ตอบ ให้แสดงความคิดเห็นได้ และได้พัฒนาขึ้นตามลำดับซึงจะเห็นถึงความแตกต่างมากมายจากยุคเก่า ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้นง่ายและสะดวกสบายขึ้น ยุคของเว็บไซต์ เทคโนโลยีเว็บเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ 1.0 จนในปัจจุบันใช้ 2.0 และเทคโนโลยีเว็บในอนาคตจะเป็น 3.0 และก้าวไปสู่ 4.0 ต่อไป WEP 1.0 เป็นเว็บไซต์ในยุคเริ่มต้นและในปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ มักจะเป็นรูปแบบของไฟล์นามสกุล .htm และ .html ซึ่งทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว เจ้าของเว็บหรือผู้ส่งสารจะเป็นคนกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถโต้ตอบได้ WEP 2.0 เป็นเว็บไซต์ในปัจจุบันที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเขียนบล็อก