เทคโนโลยีเว็บ

ในยุคนี้เว็บไซต์มีความจำเป็นและความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เพราะทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร ใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร ใช้กระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แชร์ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเหมือนเป็นการให้ข้อมูลฝ่ายเดียว ในปัจจุบันเว็บไซต์มีรูปแบบมากมายแตกต่างกันไป และได้ถูกพัฒนารูปแบบการใช้งานให้ดีกว่าเดิม เช่น การโต้ตอบ ให้แสดงความคิดเห็นได้ และได้พัฒนาขึ้นตามลำดับซึงจะเห็นถึงความแตกต่างมากมายจากยุคเก่า ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้นง่ายและสะดวกสบายขึ้น
ยุคของเว็บไซต์
เทคโนโลยีเว็บเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ 1.0 จนในปัจจุบันใช้ 2.0 และเทคโนโลยีเว็บในอนาคตจะเป็น 3.0 และก้าวไปสู่ 4.0 ต่อไป
WEP 1.0 เป็นเว็บไซต์ในยุคเริ่มต้นและในปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ มักจะเป็นรูปแบบของไฟล์นามสกุล .htm และ .html
ซึ่งทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว เจ้าของเว็บหรือผู้ส่งสารจะเป็นคนกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถโต้ตอบได้
WEP 2.0 เป็นเว็บไซต์ในปัจจุบันที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเขียนบล็อก , แชร์รูปภาพ , แสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์
WEP 3.0 เป็นเว็บไซต์ในยุคอนาคตข้างหน้า เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจาก 2.0 ความแตกต่างคือ สร้างความฉลาดทัดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิตใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลอื่น